Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı sona erdi

Tür­ki­ye Sat­ranç Fe­de­ras­yo­nunun ev sahipliğini yaptığı ve belediyemizin katkılarıyla geçekleşen Tür­ki­ye Kü­çük­ler ve Yıl­dız­lar Ta­kım Sat­ranç Şam­pi­yo­na­sı so­na er­di.

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı 6 kıtadan, 38 ülkenin, 48 takımın ve 235 sporcunun katılımlarıyla 29 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kıyasıya geçen karşılaşmaların ardından 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı şampiyonu Azerbaycan olurken, Özbekistan ikinci, Belarus üçüncü, Kazakistan dördüncü, İsrail ise beşinci oldu.

Tür­ki­ye Sat­ranç Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Gül­kız Tu­lay ise ku­lüp­leş­me­nin alt­ya­pı­sı­nı oluş­tur­mak ama­cıy­la şam­pi­yo­na­yı bu yıl ilk kez ku­lüp li­sans­lı spor­cu­la­rın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Ta­kım­la­rın şam­pi­yo­na­ya ka­tı­lım sa­yı­sı­nın, bu ko­nu­da ne ka­dar doğ­ru bir ka­rar al­dı­ğı­nı gös­ter­miş ol­du­ğu­nu ifa­de eden Tu­lay, “Emi­nim ki ge­le­cek yıl bu tur­nu­va çok da­ha güç­lü, da­ha faz­la il­gi gö­re­rek ve ar­tan bir se­vi­yey­le de­vam ede­cek­tir.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Şam­pi­yo­na­da, kü­çük­ler­de Pen­dik Sat­ranç Ku­lü­bü bi­rin­ci, Apay­dın Sat­ranç Ku­lü­bü ikin­ci, An­ka­ra DSİ Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü de üçün­cü ol­du. Yıl­dız­lar­da ise Pen­dik Sat­ranç Ku­lü­bü’nün bi­rin­ci­li­ği, Apay­dın Sat­ranç Ku­lü­bü’nün ikin­ci­li­ği, Or­ta­ca Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü üçün­cü­lü­ğü el­de eder­ken, ka­dın­lar ka­te­go­ri­sin­de Tar­sus Ze­ka Sat­ranç Ku­lü­bü bi­rin­ci, Or­du Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Spor Ku­lü­bü ikin­ci, Bor­no­va Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü üçün­cü ol­ma ba­şa­rı­sı gös­ter­di.

Ödül törenine Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, FIDE Başkanı Asistanı Vadim Tsypin, TSF As Başkanı Av. Fatih Maden, FIDE Etkinlikler Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Haznedaroğlu, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ümit Şifaver, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arda Kılıç, Genel Sekreter M. Sedat Fırat, Çorum İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen, takım kaptanları, hakemler, antrenörler, sporcular ve basın temsilcileri katıldı.